Gyengénlátó Változat

Tájékoztató közterületi, kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Gönyű Község Önkormányzatának Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzata
Hatályos: 2018. december 1-től


A térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzata Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.) szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, továbbá az Európai Unió egységes európai adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation) rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

1. A gönyűi közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai

1.1. A térfigyelő rendszer fogalma: a térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

1.2. A térfigyelő rendszer működési céljai: a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása – a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, a közterületfelügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése – a lakosság, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, jogsértések visszaszorítása.

1.3. Értelmező rendelkezések:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami és önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendelkezésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterület a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat

közterületi rend: a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályok megtartása

2. Az adatkezelés

2.1. Az adatkezelés elvei: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és serülés ellen.

2.2. Az adatkezelés jogalapja: Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A térfigyelő rendszer alkalmazásához a hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. A rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó személyek részére jól látható helyen, jól olvasható, tájékoztatást elősegítő módon ismertetőt kell kihelyezni, továbbá a község honlapjára is fel kell tölteni.

2.3. Az adatkezelés korlátai: A felvétel rögzítése helyszínén – elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés, vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési eljárásban, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából indult eljárásban – elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban – rendőri intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban – a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

2.4. Az adatkezelés időtartama: A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti. A felvételek nem kerülnek visszajátszásra, a felhatalmazott személyek csak akkor tekintik meg, ha a vagyonvédelemmel kapcsolatos vagy más jogsértő esemény gyanúja felmerül. A felvételeket az adatkezelő 8 nap elteltével törli, kivéve, ha az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság eljárást indított és erről az adatkezelőt határidőn belül tájékoztatta. Ebben az estben az adatkezelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

3. A gönyűi térfigyelő rendszer általános jellemzői

3.1. A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése és kezelése:
A térfigyelő rendszer Gönyű Község Önkormányzatának tulajdona. Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, mint adatkezelésre a helyileg illetékes Győri Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodást kötött. A felvételek 0-tól 24 óráig, folyamatosan készülnek és kerülnek rögzítésére. Megfigyelés kizárólag a Gönyűi Polgárőr Egyesület által történik. A térfigyelő rendszer üzemeltetésével kapcsolatos anyagi kiadásokat az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza.

3.2. A térfigyelő rendszerhez tartozó kamerák helye:
A kamerák helyét a függelék tartalmazza. Újabb kamerák elhelyezése esetén a függelék aktualizálásra kerül, amely nem minősül a szabályzat módosításának.

3.3. Adatmentés, adattárolás, adattovábbítás: A képfelvevőt a rendőrség által közjogi szervezetszabályozó eszközzel (intézkedés) kijelölt állomány kezeli. A kialakított rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti és megőrzi. A rendszerről való adatmentés csak az erre feljogosított és kioktatott személyek által lehetséges. A számítógépen jogosultsági korlátok mellett lehetséges a kívánt adat letöltése, illetve helyben az online monitorozás is.

A rögzítő eszköz kezelésére jogosultak:

  • rendőrség
  • közterület-felügyelő
  • polgárőrség

A rögzített felvétel a rendőrségről, valamint a közterület-felügyeletről szóló törvényben foglalt felhasználási célból – bizonyítási eszközként – a büntető és szabálysértési eljárásra jogosult szerv írásbeli megkeresésére továbbítható, az eljárás lefolytatására jogosult szerv által biztosított adathordozó eszközön. A rögzített képfelvétel adathordozóra történő mentése az eljárásra jogosult közreműködésével történik.

Az adattovábbítás iránti kérelem az adatkezelő felé terjeszthető elő. Az adattovábbításról az adatkezelő nyilvántartást vezet. A felvételek törlése automatikusan történik.

3.4. Informatikai biztonság: Az adatkezelő, megfigyelő az Informatikai Biztonsági Szabályzatnak megfelelően használhatja a számítógépet. Adattároló eszközök illetéktelen személy számára nem lehet hozzáférhető. A központi kezelési helyiségbe csak az ott feladatot ellátó állomány, a belső ellenőrzésre jogosult személy, a rendszergazda, az adatkezelő szerv, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az ellenőrzésre jogosult hatóság munkatársai léphetnek be. A térfigyelő rendszer központi kezelési helyiségébe belépő, ott feladatot ellátó személyekről naplót kell vezetni, amelyben rögzíteni kell a belépő személy nevét, beosztását, a belépés és a helyiség elhagyásának időpontját, a belépés okát és a tartózkodás alatt bekövetkezett rendkívüli eseményeket.

Az adatrögzítő eszköz (számítógép) fellelhetősége: 9071 Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 36. (Gönyűi Polgárőr Egyesület konténerhelyisége)

4. A szabályzat melléklete

Jelen szabályzat 1. mellékletét képezi a térfigyelő rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránti kérelem, továbbá 2. mellékletét képezi az adattovábbítási nyilvántartás.

5. Záró rendelkezések

A Szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni. Jelen térfigyelő rendszer Adatvédelmi Szabályzata 2018. december l-jén lép hatályba, egyidejűleg minden korábbi, azonos tárgyú szabályozás hatályát veszti.

Gönyű, 2018. november 22.

 

Záradék:

Jelen szabályzatot Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2018. (XI. 22.) határozatával fogadta el.

Gönyű, 2018. november 23.

 

A teljes szabályzat megtekintése/letöltése (függelékekkel és mellékletekkel)

 

E-mail

További oldalak